Fikir Yazıları / Ayet ve Slogan

FİKİR YAZILARI / AYET VE SLOGAN

“Kendisi çocuk yapmaktan ve büyütmekten tiksinmiş. Çocuğa bakmak köpek bes-
lemekten daha zor geliyor günümüz çağdaş kadınına. Köpeğe bir tasma takıp yanına alıyor,
simiti bir ona ısırtıyor, bir kendi ısırıyor,dondurmayı bir ona yalatıyor bir kendisi yalıyor.
Yatağına alıyor, beraber yatıyor,odada gezdiriyor, kucağında okşuyor, şehvet duyuyor.

FİKİR YAZILARI / AYET VE SLOGAN

Evinde namaz kıl, evinde tesbih çek, bak hürriyet var! Başka hiçbir şeye karışma,
ben de burayı istediğim gibi sömüreyim diyor.
İslam’ı küçük bir eşyamız kadar bile tutmuyoruz.İslam’a arabamıza baktığımız ka-
dar bile baktığımız yok. Onu sadece yemeğimizin üzerindeki biber gibi,tarçın gibi,tuz gibi,
ağzımızın tadı daha iyi olsun diye tutuyoruz. Kendimize göre bir yaşayış yolu tutturmuşuz.
Müslüman olmasak içimiz rahat etmeyecek,vicdanımız bizi içerden dürtecek,rahatsız ede-
cek. Onun için birazcık da müslümanız.Ama aslında yirminci yüzyılın dünyaya tapan,mad-
deye tapan insanlarıyız. Ama vicdanımız ikide bir bizi dürtmesin,uykumuzu kaçırmasın diye
hafif hafif ucundan kenarından müslümanlık yapıyoruz, müslüman takılıyoruz.

Cehd edin,gayret sarfedin,terleyin biraz. Para kazanmak için sabahtan akşama ka-
dar dolaşıyoruz,dağ taş demeden hepsini biliyoruz. Allah için de tamamen öyle yapmamız
lazım. Böylece nazlı müslüman olmamak lazım.Sağlam kavi müslüman olmak lazım.

İslam ülkelerinin uyanışı karşısında, bir takım haksız kazanç sahipleri ve eski sö-
mürgeciler, sahip oldukları nimet ve imtiyazları kaybetmenin endişesini yaşamaktadırlar.

“Ahiret saadetinin olduğu kadar, dünya huzur ve asayişinin; ferdi ve içtimai, milli ve
beynelmilel terakki ve başarının anahtar ve prensipleri İslam‘dadır.O sadece manevi,ruhani
ve uhrevi bir ayinler ve ibadetler sisteminden ibaret değildir; aynı zamanda maddi,sıhhi,ailevi,
içtimai,beşeri,evrensel,iktisadi,ticari,askeri,terbiyevi, ilmi ve kültürel…ahkama sahip,gedik-
siz, eksiksiz,kusursuz bir sistemdir. Hayattan kopmuş,dünyayla, çevreyle,insanlarla beşeri
faaliyetlerle ilgiyi kesmiş bir manastır dini değil; aksine: Hayata,insana,cemiyete,devlete,
beynelmilel’e yönelmiş,onlar arasındaki münasebetleri tanzime yönelmiş aktif ve dinamik
bir nizamdır; tüm hayatı, Allah’ın istediği tarzda yaşama biçimidir; yüce ve asil ilahi yoldur.”

“Cihad yapıyoruz” diyor. “Ben cihad emiriyim” diyor, Erbakan. Muhterem karedeşle-
rim şu anda bir harp var mı Türkiye’de? Var mı, yani harp yok,silahlı bir çatışma yok,irşat
var,tebliğ var,talim var,terbiye var,hakkı söylemek var,çeşitli çalışmalar var. Cihad kafirlerle
olur. Sen cihad yaptın mı kafirlerle? Afaganistan’a gittin mi? Orda düşmana silah attın mı?
Mersedeslere kurulup saltanat sürüyorsun,yaptın mı cihadi? Cihad emiri ! Nerde cihad emir-
liği yaptın?Yapmadın.Sadece nutuk attın.” Neler yaptık bu vatan için” dediği gibi şairin,kimi-
miz öldük,kimimiz nutuk söyledik, sadece nutuk söyledin. Hain de öyle yapıyor. Sen kendi-
ni doğru yolda sanabilirsin ama öteki de kendini öyle sanır onun için Şafi mezhebi vardır,
onun için Hanefi mezhebi vardır,Maliki mezhebi vardır, Hambeli mezhebi vardır, şu mezhep
vardır,bu mezhep vardır ve biz onlara hak mezhep diyoruz.”Bana biat etmeyen kendine din
arasın” diyor. Yani insanlıktan mı çıkıyor? Böyle saçma şey mi olur? Sen nesin? Bulunmaz
Hint kumaşı mısın ki ben sana itimat etmediğim zaman, kusurlu görmüşüm,şey yapmışım,
zaten ekseriyeti sağlayamamışsın, tüm desteğimize rağmen yüzde 7’lerde kalmışsın,
46 milletvekili artı 3 senatörle meclise girmişken,şimdi sıfıra indirmişsin,yani ben ne diye
sana uyayım? Beğenmiyorum ki metodunu,benim metodum o değil ki! Benim metodum
sevgi, kardeşlik, vefa,ahde vefa. Hani nerde ahde vefa? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki,
” Ahdine vefası olmayanın dini yoktur” diyor. Hani nerde ahde vefa? Hani nerde 20 yıllık,30
yıllık, 40 yıllık arkadaşlık? Hani nerde iyiliğe karşı iyilikle mukabele etme? Ben seni 90 yılı-
na kadar desteklemişim,sen benim vakfımı niye desteklemiyorsun? Sen benim kitabımda
İslam’a aykırı ne gördün? Kendine keyfine göre bir yol tutturmuş, “Cihad emiriyim”,ne cihadı?
Böyle Allah yoluna bir cihad değil ki bu ! 40 yıldırn tanıdığı insan, 40 yıldır tanışırız,40 yıldır
desteklediğimiz insan, beslediğimiz insan, varlığımızın her çeşidiyle katıldığımız insan,kar-
deşlerimizin parasıyla bütçesi kabarmış, şişmiş insan, alman Almanya’dan valizlerle gelen paralar-
la zenginleşmiş insan, Suud’dan, Kuveyt’ten gelen paralarla şey yapmış insan, bütün genç-
lerimizle, okuyan talebelerle,kendi damatlarım dahil, kendim dahil,seçim meydanlarında,
Erzurum’un dağlarında, Samsun’un, Terme’nin, Havza’nın şeylerinde desteklediğimiz şey,
bu mudur ahde vefa? Bu mudur dervişlik? Sen bu tekkenin mensubu değil miydin?
Sen “Bizim yolumuz tekke adabıdır” demiyor muydun? Sen “Herkesin intisabı olması lazım”
demiyor muydun? Derviş şeyhin sözünü dinlemezse dervişliği nerede kalır? Öyle saçma
şey mi olur?
İyi yetişmemiş insanlardan İslami aksiyon çok zarar görüyor. Biz insanların nefsinin
esiri olmaması, Allah’a kulluk, Allah’ın rızasını kazanma esasına göre, çalışması gayretinde-
yiz. Bu gayretin değerlendirilmesi Allahu Teala hazretlerine kalmıştır. Biz naçiz kullarız,
eksiğimiz,kusurumuz çoktur, hareketlerimizde kusur olabilir ama tuttuğumuz yol güzeldir,
sevgi yoludur,kardeşlik yoludur. Bize hücum eden radikal müslümanlara cevap bile verme-
mişim,Hürriyet gazetesi aleyhimize yazmış, Emin Çölaşan, İsmail Nacar aleyhimize yazmış,
Ercüment Özkan aleyhimize yazmış,cevap vermedik. Niye? Müslümandır,onlarla hesabımız
sonra, ahirette.
Aradan 20 yıl geçtikten sonra, 46 milletvekili artı üç senatör, 49 parlamenteri sıfıra
indirdiğimizde yüzde yedi, yüzde onbir şey. Bundan sonraki seçimlerde ne tahmin ediyorsu-
nuz? En iyi tahminlerle ne diye soruyorum: yüzde on, yüzde onbeş. Halbuki Türkiye’nin
yüzde 99’u müslüman. Niye sağlanamamış bu birlik ve beraberlik? Biz bunun hatasını görü-
yoruz. Biz müslümanların kardeşliğinin tam ifade edilmediğini görüyoruz. Cihad literatürü
ifade ediyorlar,cihad literatüründen coşan gönülleri müslümanlar üzerine tevci ediyorlar.
Öyle şey olmaz,cihad müslümanla olmaz,müslüman müslümanla cihad etmez. Biz bunu
anlatmaya çalışıyoruz. Dervişlik metodunu kullanalım diyoruz. Kusuru kendimizde arayalım
diyoruz. Millet kusuru kendisinde görmüyor; “Efendim yüzde 99 müslüman hatalı” diyor.
Kendisini destekleyenler tamam,desteklemeyenler,tabir aynen kendisinin,”patates dininden”
diiyor. Alay ediyor yani. Cihadı methediyor, ediyor ondan sonra da “En büyük cihad parti
sandığında parti müşahidi olmaktır” diyor. Peki öyleyse, niye reye en çok ihtiyacı olduğu
dönemde, hem de seni en son seçimde bile desteklemiş dergahla savaşa kalkıyorsun?
Niye benim dergilerime, vakıflarıma, şahsıma savaş açmış durumdasın? Biraz kusuru kendin-
de görsen! Biraz söz dinlesene “Hocalardan şuran kurayım da hocalardan başıma bela mı
alayım?” demiş Rıfat Boynukalın’a. Şurayı kabul etmiyor ki adam, “Ben” diyor,”emirim”diyor.
“Baş başa, baş şeriata, yani bana bağlı” diyor. Kendisine bağlı diyor ve “Ben de istediğim
gibi ictihad (Kur’an ve hadislerle çözümlenemeyen sorunlarda görüş bildirme) ederim”diyor.
Sen ictihad edemezsin,çünkü sen ne ayet bilirsin, ne Arapça bilirsin,ne de ictihadın şartların-
dan herhangi birine sahipsin, ne de ekseriyetle tasvip görmüş seçilmiş bir insansın.Senin
eski yol arkadaşların bile sana kırılmış, senden ayrılmışlar. Sana son ana kadar yardım et-
meye çalışmış yaralarını sarmağa çalışmış insanları bile bile karşına almış, tavır almışsın,
nasıl cihad edeceksin? Neyle cihad edeceksin? Ne biçim anlayış ! Bu kafayla nereye varır-
sın?
Kardeşlerimizin şimdi tekkeye bakışı, tasavvuf anlayışı, biatı darmadağın dağıldı.
Senin biata hakkın yok ki! Senin intisab ettirmeye hakkın yok ki! Her komutan kendisine
biat ettirirse, yüzbaşıya bir biat, binbaşıya bir biat, genarele bir biat,böyle saçma şey mi
olur? Peygamber Efendimiz zamanında insanlar kime biat ediyordu bağlanıyordu?Peygam-
berimize. İkilik var mıydı devlet yöneticisiyle şey arasında? İmanının imamını bilmeyen cahil-
dir. Üç kişi bir araya gelse birini imam seçmesi lazım.Onun için İslam’ı bilmiyorlar,İslam’ı
doğru uygulamıyorlar, fanatizme düştüler,yanlış uygulamalara geçtiler.
Cuma namazı günü tatil olsun diye bir önerge veriyor, partisinin bütün adamları gelmi-
yor, Cuma tatili olmuyor. Cuma tatil olsa ne olur? Bir kanunluk canı var yani.
20 yıl çalışıp da bir sonuca götüremeyenden Allah hesabını soracak.”Sen 20 yıl ne
yaptın,20 yıldır politika sahasında çalışıyorsun, geldiğin nokta nedir?” diye sormazlar mı?

Bunlar da Dikkatinizi Çekebilir!

Makale Hakkında Yorum Yapın!

Bir Cevap Yazın

Makale Hakkında Yapılan Yorumlar

Bu yazıya henüz yorum yapılmamış.

Birşey mi Aramıştınız ?

E Bülten Aboneliği